• ഹെഡ്_ബാനർ_01

വടക്കേ അമേരിക്കയിലെ പിവിസി വ്യവസായത്തിന്റെ വികസന നിലയെക്കുറിച്ചുള്ള വിശകലനം.

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടാമത്തെ പിവിസി ഉൽപ്പാദന മേഖലയാണ് വടക്കേ അമേരിക്ക.2020-ൽ വടക്കേ അമേരിക്കയിലെ പിവിസി ഉത്പാദനം 7.16 ദശലക്ഷം ടൺ ആകും, ഇത് ആഗോള പിവിസി ഉൽപ്പാദനത്തിന്റെ 16% വരും.ഭാവിയിൽ, വടക്കേ അമേരിക്കയിലെ പിവിസി ഉൽപ്പാദനം ഉയർന്ന പ്രവണത നിലനിർത്തുന്നത് തുടരും.പിവിസിയുടെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കയറ്റുമതിക്കാരാണ് വടക്കേ അമേരിക്ക, ആഗോള പിവിസി കയറ്റുമതി വ്യാപാരത്തിന്റെ 33% വരും.വടക്കേ അമേരിക്കയിലെ തന്നെ മതിയായ വിതരണം ബാധിച്ചതിനാൽ, ഭാവിയിൽ ഇറക്കുമതി അളവ് വളരെയധികം വർദ്ധിക്കുകയില്ല.2020-ൽ, വടക്കേ അമേരിക്കയിലെ പിവിസി ഉപഭോഗം ഏകദേശം 5.11 ദശലക്ഷം ടൺ ആണ്, അതിൽ ഏകദേശം 82% അമേരിക്കയിലാണ്.വടക്കേ അമേരിക്കൻ പിവിസി ഉപഭോഗം പ്രധാനമായും നിർമ്മാണ വിപണിയുടെ വികസനത്തിൽ നിന്നാണ്.


പോസ്റ്റ് സമയം: ഓഗസ്റ്റ്-15-2022